jQuery頁面右側浮動在線留言客服代碼和qq在線客服代碼179 713 238特效描述:jQuery 頁面右側浮動 在線留言客服 qq在線客服,

代碼結構

1. 引入CSS

<link href="css/online.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/online.js"></script>

3. HTML代碼

<div id="onService_panel">
	<div class="onService_panel_s">
		<div class="online_boxs">
			<div class="boxs_t"><span class="boxs_t_l"></span><span class="boxs_t_m"></span><span class="boxs_t_r"></span></div>
			<div class="boxs_m_l">
				<div class="boxs_m_r">
					<div class="box_m_m">
						<div id="onlineList">
							<em class="online_close" id="onlineClose" title="關閉"></em>
							<div class="online_open" id="onlineOpen"></div>
							<div id="online_tel_icon" class="online_icon">
								<span class="pic"><img src="images/online_tel.png" /></span>
								<span class="name">電話直呼</span>
							</div>
							<div id="online_qq_icon" class="online_icon">
								<span class="pic"><img src="images/online_qq.png" /></span>
								<span class="name">在線客服</span>
							</div>
							<div id="online_message_icon" class="online_icon">
								<span class="pic"><img src="images/online_message.png" /></span>
								<span class="name">在線留言</span>
							</div>
							<div id="online_email_icon" class="online_icon">
								<span class="pic"><a href="mailto:[email protected]"><img src="images/online_email.png" /></a></span>
								<span class="name">發送郵件</span>
							</div>
							<div id="online_address_icon" class="online_icon">
								<span class="pic"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img src="images/online_address.png" /></a></span>
								<span class="name">企業地標</span>
							</div>
							<div id="onlineTelTab" class="online_tab">
								<div class="online_boxs">
									<div class="boxs_t"><span class="boxs_t_l"></span><span class="boxs_t_m"></span><span class="boxs_t_r"></span></div>
									<div class="boxs_m_l">
										<div class="boxs_m_r">
											<div class="box_m_m">
												<div id="onlineTel" class="online_tab_c">
													<small class="sanjiao"></small>
													<small class="tab_close"></small>
													<dl>
														<dt><strong>聯系我們:</strong></dt>
														<dd><strong>聯系人:</strong><span>王寶強</span></dd>
														<dd><strong>電話:</strong><span>13000130005</span></dd>
													</dl>
												</div>
											</div>
										</div>
									</div>
									<div class="boxs_b"><span class="boxs_b_l"></span><span class="boxs_b_m"></span><span class="boxs_b_r"></span></div>
								</div>
							</div>
							<div id="onlineQQTab" class="online_tab">
								<div class="online_boxs">
									<div class="boxs_t"><span class="boxs_t_l"></span><span class="boxs_t_m"></span><span class="boxs_t_r"></span></div>
									<div class="boxs_m_l">
										<div class="boxs_m_r">
											<div class="box_m_m">
												<div id="onlineQQ" class="online_tab_c">
													<small class="sanjiao"></small>
													<small class="tab_close"></small>
													<dl>
														<dt>經理 </dt>
														<dd> <a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=1234567&site=qq&menu=yes"><img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:1234567:51" alt="點擊這里給我發消息" title="點擊這里給我發消息"/></a> </dd>
														<dt>銷售 </dt>
														<dd> <a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=1234567&site=qq&menu=yes"><img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:1234567:51" alt="點擊這里給我發消息" title="點擊這里給我發消息"/></a> </dd>
													</dl>
												</div>
											</div>
										</div>
									</div>
									<div class="boxs_b"><span class="boxs_b_l"></span><span class="boxs_b_m"></span><span class="boxs_b_r"></span></div>
								</div>
							</div>
							<div id="onlineMessageTab" class="online_tab">
								<div class="online_boxs">
									<div class="boxs_t"><span class="boxs_t_l"></span><span class="boxs_t_m"></span><span class="boxs_t_r"></span></div>
									<div class="boxs_m_l">
										<div class="boxs_m_r">
											<div class="box_m_m">
												<div id="onlineMessage" class="online_tab_c">
													<small class="sanjiao"></small>
													<small class="tab_close"></small>
													<dl>
														<dt><textarea onfocus="h_con()" onblur="s_con()" name="content2" id="content2" onkeyup="checkLen(this,200)"></textarea></dt>
														<dd class="text_length">還可輸入字符<b>200</b>(限制字符200)</dd>
														<dd>
															<label>您的姓名:</label>
															<input type="text" class="text_input" name="name" id="name"  maxlength="20" />
														</dd>
														<dd>
															<label>您的郵箱:</label>
															<input type="text" class="text_input" name="e_mail" id="e_mail" maxlength="50" />
														</dd>
														<dd>
															<label>您的電話:</label>
															<input type="text" class="text_input" name="tel" id="tel" maxlength="30"/>
															<input type="button" class="submitBut" value="提交" onclick="sub_check(446632)" />
														</dd>
													</dl>
												</div>
											</div>
										</div>
									</div>
									<div class="boxs_b"><span class="boxs_b_l"></span><span class="boxs_b_m"></span><span class="boxs_b_r"></span></div>
								</div>
							</div>
						</div>
					</div>
				</div>
			</div>
			<div class="boxs_b"><span class="boxs_b_l"></span><span class="boxs_b_m"></span><span class="boxs_b_r"></span></div>
		</div>
	</div>
</div><!--onService_panel end-->用戶評論
大牛,別默默的看了,快登錄幫我點評一下吧!:)      登錄 | 注冊


熱門標簽: 浮動 懸浮 懸浮層 懸浮框 浮動層 浮動框 浮動插件 懸浮插件 彈出層拖動 窗口 彈出 彈窗 彈出層 提示框 對話框 遮罩 遮罩層 彈窗插件 收縮展開 展開收縮 收縮 展開 浮動提示框 切換按鈕 在線客服 表單 表單美化 表單插件 表單美化插件 浮動菜單 浮動導航 收縮菜單 收縮導航 qq在線客服 qq客服 在線客服插件 文本框 text文本框 layer
?
×
×

注冊

官方QQ群

掃描上面二維碼加微信群

官方QQ群

jQuery/js討論群
群號:642649996
Css3+Html5討論群
群號:322131262

加群請備注:從官網了解到

老夫子电子