jquery表格控件表格頂部和表格左側標題固定的表格特效代碼174 695 232特效描述:jquery 表格控件 頂部標題固定 左側標題固定 表格特效,

代碼結構

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/normalize.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/demo.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/component.css" />

2. 引入JS

<script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script src="js/jquery.ba-throttle-debounce.min.js"></script>
<script src="js/jquery.stickyheader.js"></script>

3. HTML代碼

<div class="container">
	<header>
		<nav class="codrops-demos">
			<a class="current-demo" href="index.html" title="Basic Usage">Basic Usage</a>
			<a href="index2.html" title="Biaxial Headers">Biaxial Headers</a>
			<a href="index3.html" title="Wide Tables">Wide Tables</a>
		</nav>
	</header>
	<div class="component">
		<table>
			<thead>
				<tr>
					<th>Name</th>
					<th>Email</th>
					<th>Phone</th>
					<th>Mobile</th>
				</tr>
			</thead>
			<tbody>
				<tr><td class="user-name">gary coleman</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(398)-332-5385</td><td class="user-mobile">(888)-677-3719</td></tr>
				<tr><td class="user-name">rose parker</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(293)-873-2247</td><td class="user-mobile">(216)-889-4933</td></tr>
				<tr><td class="user-name">chloe nelson</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(957)-213-3499</td><td class="user-mobile">(207)-516-4474</td></tr>
				<tr><td class="user-name">eric bell</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(897)-762-9782</td><td class="user-mobile">(565)-627-3002</td></tr>
				<tr><td class="user-name">douglas hayes</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(231)-391-6269</td><td class="user-mobile">(790)-838-2130</td></tr>
				<tr><td class="user-name">cameron brown</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(204)-488-5204</td><td class="user-mobile">(508)-463-6811</td></tr>
				<tr><td class="user-name">nevaeh diaz</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(436)-578-2946</td><td class="user-mobile">(906)-412-3302</td></tr>
				<tr><td class="user-name">kathy miller</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(724)-705-3555</td><td class="user-mobile">(764)-841-2531</td></tr>
				<tr><td class="user-name">susan king</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(774)-205-7754</td><td class="user-mobile">(639)-267-9728</td></tr>
				<tr><td class="user-name">jeffery ramirez</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(723)-243-7706</td><td class="user-mobile">(172)-597-3422</td></tr>
				<tr><td class="user-name">gary coleman</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(398)-332-5385</td><td class="user-mobile">(888)-677-3719</td></tr>
				<tr><td class="user-name">rose parker</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(293)-873-2247</td><td class="user-mobile">(216)-889-4933</td></tr>
				<tr><td class="user-name">chloe nelson</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(957)-213-3499</td><td class="user-mobile">(207)-516-4474</td></tr>
				<tr><td class="user-name">eric bell</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(897)-762-9782</td><td class="user-mobile">(565)-627-3002</td></tr>
				<tr><td class="user-name">douglas hayes</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(231)-391-6269</td><td class="user-mobile">(790)-838-2130</td></tr>
				<tr><td class="user-name">cameron brown</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(204)-488-5204</td><td class="user-mobile">(508)-463-6811</td></tr>
				<tr><td class="user-name">nevaeh diaz</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(436)-578-2946</td><td class="user-mobile">(906)-412-3302</td></tr>
				<tr><td class="user-name">kathy miller</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(724)-705-3555</td><td class="user-mobile">(764)-841-2531</td></tr>
				<tr><td class="user-name">susan king</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(774)-205-7754</td><td class="user-mobile">(639)-267-9728</td></tr>
				<tr><td class="user-name">jeffery ramirez</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(723)-243-7706</td><td class="user-mobile">(172)-597-3422</td></tr>
				<tr><td class="user-name">gary coleman</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(398)-332-5385</td><td class="user-mobile">(888)-677-3719</td></tr>
				<tr><td class="user-name">rose parker</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(293)-873-2247</td><td class="user-mobile">(216)-889-4933</td></tr>
				<tr><td class="user-name">chloe nelson</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(957)-213-3499</td><td class="user-mobile">(207)-516-4474</td></tr>
				<tr><td class="user-name">eric bell</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(897)-762-9782</td><td class="user-mobile">(565)-627-3002</td></tr>
				<tr><td class="user-name">douglas hayes</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(231)-391-6269</td><td class="user-mobile">(790)-838-2130</td></tr>
				<tr><td class="user-name">cameron brown</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(204)-488-5204</td><td class="user-mobile">(508)-463-6811</td></tr>
				<tr><td class="user-name">nevaeh diaz</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(436)-578-2946</td><td class="user-mobile">(906)-412-3302</td></tr>
				<tr><td class="user-name">kathy miller</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(724)-705-3555</td><td class="user-mobile">(764)-841-2531</td></tr>
				<tr><td class="user-name">susan king</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(774)-205-7754</td><td class="user-mobile">(639)-267-9728</td></tr>
				<tr><td class="user-name">jeffery ramirez</td><td class="user-email">[email protected]</td><td class="user-phone">(723)-243-7706</td><td class="user-mobile">(172)-597-3422</td></tr>
			</tbody>
		</table>
	</div>
</div><!-- /container -->用戶評論
大牛,別默默的看了,快登錄幫我點評一下吧!:)      登錄 | 注冊


熱門標簽: 滾動切換 滾動條切換 滑動選項卡 滑動切換 選項卡切換 選項卡 切換 tab切換 頁面切換 選項卡插件 切換插件 滑動手風琴 滑動星星打分 其他 選項卡自動切換 列表切換 翻頁切換 table表格 表格插件
?
×
×

注冊

官方QQ群

掃描上面二維碼加微信群

官方QQ群

jQuery/js討論群
群號:642649996
Css3+Html5討論群
群號:322131262

加群請備注:從官網了解到

老夫子电子