js導航菜單設置當前頻道高亮導航條115 459 154特效描述:js導航菜單 設置當前頻道 高亮導航條,js特效制作js二級導航菜單,類似選項卡切換的導航菜單,當前頻道一直高亮顯示。

代碼結構

1. HTML代碼

	<div id="menu">
		<ul>
			<li class="m_line"><img src="images/line1.gif" /></li>
			<li id="m_1" class='m_li_a'><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">首頁</a></li>
			<li class="m_line"><img src="images/line1.gif" /></li>
			<li id="m_2" class='m_li' onmouseover='mover(2);' onmouseout='mout(2);'><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">jquery 特效</a></li>
			<li class="m_line"><img src="images/line1.gif" /></li>
			<li id="m_3" class='m_li' onmouseover='mover(3);' onmouseout='mout(3);'><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">javascript特效</a></li>
			<li class="m_line"><img src="images/line1.gif" /></li>
			<li id="m_4" class='m_li' onmouseover='mover(4);' onmouseout='mout(4);'><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">flash特效</a></li>
			<li class="m_line"><img src="images/line1.gif" /></li>
			<li id="m_5" class='m_li' onmouseover='mover(5);' onmouseout='mout(5);'><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">div+css教程</a></li>
			<li class="m_line"><img src="images/line1.gif" /></li>
			<li id="m_6" class='m_li' onmouseover='mover(6);' onmouseout='mout(6);'><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">html5教程</a></li>
			<li class="m_line"><img src="images/line1.gif" /></li>
		</ul>
	</div><!--menu end-->
	<div class="subbox">
		<ul class="smenu">
			<li style="padding-left:29px;" id="s_1" class='s_li_a'>jsfoot 網頁特效主要有jquery 特效 js特效 flash特效 div+css教程 html5教程</li>
			<li style="padding-left:141px;" id="s_2" class='s_li' onmouseover='mover(2);' onmouseout='mout(2);'>
				<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank" title="jquery圖片特效">jquery圖片特效</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;
				<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank" title="jquery導航菜單">jquery導航菜單</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;
				<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank" title="jquery選項卡特效">jquery選項卡特效</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;
				<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank" title="jquery文字特效">jquery文字特效</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;
				<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank" title="jquery表單特效">jquery表單特效</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;
				<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank" title="jquery表格特效">jquery表格特效</a>
			</li>
			<li style="padding-left:252px;" id="s_3" class='s_li' onmouseover='mover(3);' onmouseout='mout(3);'>
				<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank" title="js圖片特效">js圖片特效</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;
				<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank" title="js導航菜單">js導航菜單</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;
				<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank" title="js選項卡特效">js選項卡特效</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;
				<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank" title="js文字特效">js文字特效</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;
				<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank" title="js表單特效">js表單特效</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;
				<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank" title="js表格特效">js表格特效</a>
			</li>
			<li style="padding-left:362px;" id="s_4" class='s_li' onmouseover='mover(4);' onmouseout='mout(4);'>
				<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank" title="flash圖片特效">flash圖片特效</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;
				<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank" title="flash導航菜單">flash導航菜單</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;
				<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank" title="flash文字特效">flash文字特效</a>
			</li>
			<li style="padding-left:474px;" id="s_5" class='s_li' onmouseover='mover(5);' onmouseout='mout(5);'>
				<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank" title="div+css布局">div+css布局</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;
				<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank" title="div+css菜單">div+css菜單</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;
				<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank" title="css3教程">css3教程</a>
			</li>
			<li style="padding-left:407px;" id="s_6" class='s_li' onmouseover='mover(6);' onmouseout='mout(6);'>
				<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank" title="html5特效">html5特效</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;
				<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank" title="html5圖表">html5圖表</a>
			</li>
		</ul>
	</div><!--subbox end-->用戶評論
大牛,別默默的看了,快登錄幫我點評一下吧!:)      登錄 | 注冊


熱門標簽: flash導航菜單 flash導航條 flash導航 flash菜單 flash下拉菜單 flash下拉導航菜單 h5動畫導航 h5動畫菜單 html5動畫導航 html5動畫菜單 圖片全屏 圖片淡出淡進 圖片淡出 圖片淡進 右鍵菜單 收縮菜單 收縮導航 圖片延遲加載 圖片延遲 圖片加載 圖片放大鏡 圖片翻轉 圖片旋轉 導航切換 菜單切換 圖片疊加 圖片層疊 浮動菜單 浮動導航 圖片拖動 圖片拖拽 頭像上傳 圖片上傳 滑動導航菜單 滑動導航 滑動菜單 滾動導航菜單 滾動菜單 滾動導航 二維碼 地圖 中國地圖 世界地圖 帶縮略圖的幻燈片 h5圖片動畫 h5圖標動畫 html5圖片動畫 html5圖標動畫 圖片放大縮小 圖片縮放 圖片大小 圖片放大 圖片縮小 圖片變大 圖片變小 滑動 滑塊 滑動門 觸屏滑動 滑動插件 滑塊插件 圖片廣告 圖片滾動 圖片滾動條 圖片切換 圖片選項卡 圖標選項卡 圖片收縮展開 圖片收縮 圖片展開 圖片滑動 圖片滑塊 旋轉木馬 圖片旋轉木馬 文字旋轉木馬 旋轉木馬插件 純圖片輪播 圖片輪播 圖標導航 圖標菜單 自動滾動圖片輪播 背景切換 大圖切換 手風琴 水平手風琴 垂直手風琴 圖片手風琴 文字手風琴 手風琴插件 圖表 導航菜單 導航條 菜單欄 導航欄 分類導航 響應式導航條 響應式導航 圖片 圖片插件 頭像截圖 滑動導航菜單 滑動導航 滑動菜單 二級菜單 二級導航菜單 二級導航 下拉列表 下拉菜單 下拉導航 下拉導航菜單 下拉菜單導航 響應式下拉菜單 固定導航 固定菜單 圖片高亮 導航菜單插件 導航插件 菜單插件
?
×
×

注冊

官方QQ群

掃描上面二維碼加微信群

官方QQ群

jQuery/js討論群
群號:642649996
Css3+Html5討論群
群號:322131262

加群請備注:從官網了解到

老夫子电子