js css3圖片劃槳式翻轉切換效果80 319 107特效描述:js css3圖片 劃槳式翻轉切換,js css3槳式圖片翻轉

代碼結構

1. HTML代碼

<div id="box">
  <ul>
    <li><img src="img/1.png" alt="pho"/></li>
    <li><img src="img/2.png" alt="pho"/></li>
    <li><img src="img/3.png" alt="pho"/></li>
    <li><img src="img/4.png" alt="pho"/></li>
    <li><img src="img/5.png" alt="pho"/></li>
  </ul>
  <div id="show"></div>
</div>
<input type="button" id="prev" value="上一張"/>
<input type="button" id="next" value="下一張"/>
<script>
    var oShow = document.getElementById("show");
    var oBox = document.getElementById('box');
    var prev = document.getElementById("prev");
    var next = document.getElementById("next");
    var oLi = oBox.getElementsByTagName("ul")[0].getElementsByTagName("li");
    var oImg = oBox.getElementsByTagName("ul")[0].getElementsByTagName("img");
    oShow.iNow = 0;
    oShow.urls = []; /*當前背景 給oshow對象添加一個自定義屬性保存當前顯示的圖片*/
    oShow.off = false;
    /*保存圖片路徑*/
    for (var i = 0; i < 5; i++) {
      var oDiv1 = document.createElement("div");
      var oDiv2 = document.createElement("div");
      oDiv2.className = "div2";
      oDiv1.innerHTML = "<em class='em1' style='background-position: 0-" + i * 72 + "px'></em><span class='span1'></span>" +
          "<em class='em2' style='background-position: 0-" + i * 72 + "px'></em><span class='span2'></span>";
      oDiv2.innerHTML = "<em class='em1' style='background-position: -525px+" + (5 - i) * 72 + "px'></em><span class='span1'></span>" +
          "<em class='em2' style='background-position: -525px+" + (5 - i) * 72 + "px'></em><span class='span2'></span>";
      oShow.appendChild(oDiv1);
      oShow.appendChild(oDiv2);
    }
    oLi[0].style.display = "block";
    /***********/
    //獲取圖片
    for (var i = 0; i < oImg.length; i++) {
      oShow.urls.push(oImg[i].getAttribute("src"));
    }
      prev.onclick = function () {
        if(oShow.off){
          return; //
        }
        oShow.off = true;
        var iNext = oShow.iNow - 1;
        if (iNext < 0) {
          iNext = oShow.urls.length - 1;
        }
        tab(iNext);//切換圖片
      };
    next.onclick = function () {
      if(oShow.off){
        return; //
      }
      oShow.off = true;
      var iNext = oShow.iNow + 1;
      if (iNext >= oShow.urls.length) {
        iNext = 0;
      }
      tab(iNext);//切換圖片
    };
    function tab(iNext) {
      var oEm1 = oShow.getElementsByClassName("em1");
      var oEm2 = oShow.getElementsByClassName("em2");
      var oDiv = oShow.getElementsByTagName("div");
      for (var i = 0; i < oEm1.length; i++) {
        //當前的這一張
        oEm1[i].style.backgroundImage = "url(" + oShow.urls[oShow.iNow] + ")";
        //后面的哪一張
        oEm2[i].style.backgroundImage = "url(" + oShow.urls[iNext] + ")";
      }
      oShow.style.display = "block";
      oLi[oShow.iNow].style.display = "none";
      //給具體的十個div綁定定時器 實現旋轉效果
      for (var i = 0; i < oDiv.length; i+=2) {
        var time = (i+1)*50;
        oDiv[i].style.transform = "rotateX(0deg)";//左邊
        oDiv[i + 1].style.transform = "rotateX(0deg)";//右邊
        //具體每個div綁定定時器
        setTimer(oDiv[i], time,"move1");
        setTimer(oDiv[i + 1], time,"move2")
      }
      //動畫執行完成之后
      setTimeout(function(){
        oShow.iNow = iNext;
        oLi[oShow.iNow].style.display = "block";///inext.inow
        oShow.style.display = "none";
        oShow.off = false;
      },(oDiv.length*50+1500))
    }
    function setTimer(obj,time,name){
      obj.timer = setTimeout(function(){
        //開啟定時器之前先清除定時器
        clearTimeout(obj.timer);
        obj.style.animation = name + " 1.5s";
        obj.style.transform = "rotateX(180deg)";
        obj.timer = setTimeout(function(){
          obj.style.animation = "";
          clearTimeout(obj.timer);
          obj.timer = null;
        },1500);
      },time)
    }
</script>用戶評論
大牛,別默默的看了,快登錄幫我點評一下吧!:)      登錄 | 注冊


熱門標簽: 圖片疊加 圖片層疊 圖片拖動 圖片拖拽 圖片翻轉 圖片旋轉 圖片延遲加載 圖片延遲 圖片加載 圖片淡出淡進 圖片淡出 圖片淡進 圖片全屏 頭像上傳 圖片上傳 二維碼 圖片放大鏡 h5圖片動畫 h5圖標動畫 html5圖片動畫 html5圖標動畫 帶縮略圖的幻燈片 地圖 中國地圖 世界地圖 flash焦點圖 flash幻燈片 flashbanner flash圖片輪播 圖片放大縮小 圖片縮放 圖片大小 圖片放大 圖片縮小 圖片變大 圖片變小 滾動切換 滾動條切換 滑動選項卡 滑動切換 圖片廣告 純圖片輪播 圖片輪播 圖片滾動 圖片滾動條 圖片滑動 圖片滑塊 旋轉木馬 圖片旋轉木馬 文字旋轉木馬 旋轉木馬插件 圖片切換 圖片選項卡 圖標選項卡 圖片收縮展開 圖片收縮 圖片展開 圖標導航 圖標菜單 自動滾動圖片輪播 滑動手風琴 背景切換 大圖切換 選項卡切換 選項卡 切換 tab切換 頁面切換 選項卡插件 切換插件 手風琴 水平手風琴 垂直手風琴 圖片手風琴 文字手風琴 手風琴插件 旋轉翻轉 旋轉 翻轉 切換按鈕 表單 表單美化 表單插件 表單美化插件 圖表 焦點圖 幻燈片 輪播圖 bar焦點圖 圖片 圖片插件 頭像截圖 圖片翻轉 圖片旋轉 圖片切換 圖片選項卡 圖標選項卡 純圖片輪播 圖片輪播 圖片切換 切換圖片 按鈕控制
?
×
×

注冊

官方QQ群

掃描上面二維碼加微信群

官方QQ群

jQuery/js討論群
群號:642649996
Css3+Html5討論群
群號:322131262

加群請備注:從官網了解到

老夫子电子