html5帶音樂的全屏幻燈片輪播切換特效134 533 178特效描述:html5 帶音樂全屏幻燈片 輪播切換特效,帶音樂的全屏幻燈片輪播切換特效

代碼結構

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/normalize.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/default.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/styles.css">

2. 引入JS

<script src="http://libs.useso.com/js/html5shiv/3.7/html5shiv.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src='js/stopExecutionOnTimeout.js?t=1'></script>

3. HTML代碼

<div class="demo-cont">
	<!-- slider start -->
	<div class="fnc-slider example-slider">
		<div class="fnc-slider__slides">
			<!-- slide start -->
			<div class="fnc-slide m--blend-green m--active-slide">
				<div class="fnc-slide__inner">
					<div class="fnc-slide__mask">
						<div class="fnc-slide__mask-inner"></div>
					</div>
					<div class="fnc-slide__content">
						<h2 class="fnc-slide__heading">
							<div class="fnc-slide__heading-line">
								<span>Black</span>
							</div>
							<div class="fnc-slide__heading-line">
								<span>Widow</span>
							</div>
						</h2>
						<button type="button" class="fnc-slide__action-btn">
							Credits
							<span data-text="Credits">Credits</span>
						</button>
					</div>
				</div>
			</div>
			<!-- slide end -->
			<!-- slide start -->
			<div class="fnc-slide m--blend-dark">
				<div class="fnc-slide__inner">
					<div class="fnc-slide__mask">
						<div class="fnc-slide__mask-inner"></div>
					</div>
					<div class="fnc-slide__content">
						<h2 class="fnc-slide__heading">
							<div class="fnc-slide__heading-line">
								<span>Captain</span>
							</div>
							<div class="fnc-slide__heading-line">
								<span>America</span>
							</div>
						</h2>
						<button type="button" class="fnc-slide__action-btn">
							Credits
							<span data-text="Credits">Credits</span>
						</button>
					</div>
				</div>
			</div>
			<!-- slide end -->
			<!-- slide start -->
			<div class="fnc-slide m--blend-red">
				<div class="fnc-slide__inner">
					<div class="fnc-slide__mask">
						<div class="fnc-slide__mask-inner"></div>
					</div>
					<div class="fnc-slide__content">
						<h2 class="fnc-slide__heading">
							<div class="fnc-slide__heading-line">
								<span>Iron</span>
							</div>
							<div class="fnc-slide__heading-line">
								<span>Man</span>
							</div>
						</h2>
						<button type="button" class="fnc-slide__action-btn">
							Credits
							<span data-text="Credits">Credits</span>
						</button>
					</div>
				</div>
			</div>
			<!-- slide end -->
			<!-- slide start -->
			<div class="fnc-slide m--blend-blue">
				<div class="fnc-slide__inner">
					<div class="fnc-slide__mask">
						<div class="fnc-slide__mask-inner"></div>
					</div>
					<div class="fnc-slide__content">
						<h2 class="fnc-slide__heading">
							<div class="fnc-slide__heading-line">
								<span>Thor</span>
							</div>
							<div class="fnc-slide__heading-line">
								<span>Just Thor</span>
							</div>
						</h2>
						<button type="button" class="fnc-slide__action-btn">
							Credits
							<span data-text="Credits">Credits</span>
						</button>
					</div>
				</div>
			</div>
			<!-- slide end -->
		</div>
		<nav class="fnc-nav">
			<div class="fnc-nav__bgs">
				<div class="fnc-nav__bg m--navbg-green m--active-nav-bg"></div>
				<div class="fnc-nav__bg m--navbg-dark"></div>
				<div class="fnc-nav__bg m--navbg-red"></div>
				<div class="fnc-nav__bg m--navbg-blue"></div>
			</div>
			<div class="fnc-nav__controls">
				<button class="fnc-nav__control">
					Black Widow
					<span class="fnc-nav__control-progress"></span>
				</button>
				<button class="fnc-nav__control">
					Captain America
					<span class="fnc-nav__control-progress"></span>
				</button>
				<button class="fnc-nav__control">
					Iron Man
					<span class="fnc-nav__control-progress"></span>
				</button>
				<button class="fnc-nav__control">
					Thor
					<span class="fnc-nav__control-progress"></span>
				</button>
			</div>
		</nav>
	</div>
	<!-- slider end -->
</div>
	<script type="text/javascript">
	(function () {
	  var $$ = function (selector, context) {
	    var context = context || document;
	    var elements = context.querySelectorAll(selector);
	    return [].slice.call(elements);
	  };
	  function _fncSliderInit($slider, options) {
	    var prefix = '.fnc-';
	    var $slider = $slider;
	    var $slidesCont = $slider.querySelector(prefix + 'slider__slides');
	    var $slides = $$(prefix + 'slide', $slider);
	    var $controls = $$(prefix + 'nav__control', $slider);
	    var $controlsBgs = $$(prefix + 'nav__bg', $slider);
	    var $progressAS = $$(prefix + 'nav__control-progress', $slider);
	    var numOfSlides = $slides.length;
	    var curSlide = 1;
	    var sliding = false;
	    var slidingAT = +parseFloat(getComputedStyle($slidesCont)['transition-duration']) * 1000;
	    var slidingDelay = +parseFloat(getComputedStyle($slidesCont)['transition-delay']) * 1000;
	    var autoSlidingActive = false;
	    var autoSlidingTO;
	    var autoSlidingDelay = 5000;
	    var autoSlidingBlocked = false;
	    var $activeSlide;
	    var $activeControlsBg;
	    var $prevControl;
	    function setIDs() {
	      $slides.forEach(function ($slide, index) {
	        $slide.classList.add('fnc-slide-' + (index + 1));
	      });
	      $controls.forEach(function ($control, index) {
	        $control.setAttribute('data-slide', index + 1);
	        $control.classList.add('fnc-nav__control-' + (index + 1));
	      });
	      $controlsBgs.forEach(function ($bg, index) {
	        $bg.classList.add('fnc-nav__bg-' + (index + 1));
	      });
	    }
	    ;
	    setIDs();
	    function afterSlidingHandler() {
	      $slider.querySelector('.m--previous-slide').classList.remove('m--active-slide', 'm--previous-slide');
	      $slider.querySelector('.m--previous-nav-bg').classList.remove('m--active-nav-bg', 'm--previous-nav-bg');
	      $activeSlide.classList.remove('m--before-sliding');
	      $activeControlsBg.classList.remove('m--nav-bg-before');
	      $prevControl.classList.remove('m--prev-control');
	      $prevControl.classList.add('m--reset-progress');
	      var triggerLayout = $prevControl.offsetTop;
	      $prevControl.classList.remove('m--reset-progress');
	      sliding = false;
	      var layoutTrigger = $slider.offsetTop;
	      if (autoSlidingActive && !autoSlidingBlocked) {
	        setAutoslidingTO();
	      }
	    }
	    ;
	    function performSliding(slideID) {
	      if (sliding)
	        return;
	      sliding = true;
	      window.clearTimeout(autoSlidingTO);
	      curSlide = slideID;
	      $prevControl = $slider.querySelector('.m--active-control');
	      $prevControl.classList.remove('m--active-control');
	      $prevControl.classList.add('m--prev-control');
	      $slider.querySelector(prefix + 'nav__control-' + slideID).classList.add('m--active-control');
	      $activeSlide = $slider.querySelector(prefix + 'slide-' + slideID);
	      $activeControlsBg = $slider.querySelector(prefix + 'nav__bg-' + slideID);
	      $slider.querySelector('.m--active-slide').classList.add('m--previous-slide');
	      $slider.querySelector('.m--active-nav-bg').classList.add('m--previous-nav-bg');
	      $activeSlide.classList.add('m--before-sliding');
	      $activeControlsBg.classList.add('m--nav-bg-before');
	      var layoutTrigger = $activeSlide.offsetTop;
	      $activeSlide.classList.add('m--active-slide');
	      $activeControlsBg.classList.add('m--active-nav-bg');
	      setTimeout(afterSlidingHandler, slidingAT + slidingDelay);
	    }
	    ;
	    function controlClickHandler() {
	      if (sliding)
	        return;
	      if (this.classList.contains('m--active-control'))
	        return;
	      if (options.blockASafterClick) {
	        autoSlidingBlocked = true;
	        $slider.classList.add('m--autosliding-blocked');
	      }
	      var slideID = +this.getAttribute('data-slide');
	      performSliding(slideID);
	    }
	    ;
	    $controls.forEach(function ($control) {
	      $control.addEventListener('click', controlClickHandler);
	    });
	    function setAutoslidingTO() {
	      window.clearTimeout(autoSlidingTO);
	      var delay = +options.autoSlidingDelay || autoSlidingDelay;
	      curSlide++;
	      if (curSlide > numOfSlides)
	        curSlide = 1;
	      autoSlidingTO = setTimeout(function () {
	        performSliding(curSlide);
	      }, delay);
	    }
	    ;
	    if (options.autoSliding || +options.autoSlidingDelay > 0) {
	      if (options.autoSliding === false)
	        return;
	      autoSlidingActive = true;
	      setAutoslidingTO();
	      $slider.classList.add('m--with-autosliding');
	      var triggerLayout = $slider.offsetTop;
	      var delay = +options.autoSlidingDelay || autoSlidingDelay;
	      delay += slidingDelay + slidingAT;
	      $progressAS.forEach(function ($progress) {
	        $progress.style.transition = 'transform ' + delay / 1000 + 's';
	      });
	    }
	    $slider.querySelector('.fnc-nav__control:first-child').classList.add('m--active-control');
	  }
	  ;
	  var fncSlider = function (sliderSelector, options) {
	    var $sliders = $$(sliderSelector);
	    $sliders.forEach(function ($slider) {
	      _fncSliderInit($slider, options);
	    });
	  };
	  window.fncSlider = fncSlider;
	}());
	fncSlider('.example-slider', { autoSlidingDelay: 4000 });
	var $demoCont = document.querySelector('.demo-cont');
	[].slice.call(document.querySelectorAll('.fnc-slide__action-btn')).forEach(function ($btn) {
	  $btn.addEventListener('click', function () {
	    $demoCont.classList.toggle('credits-active');
	  });
	});
	document.querySelector('.demo-cont__credits-close').addEventListener('click', function () {
	  $demoCont.classList.remove('credits-active');
	});
	document.querySelector('.js-activate-global-blending').addEventListener('click', function () {
	  document.querySelector('.example-slider').classList.toggle('m--global-blending-active');
	});
	</script>用戶評論
大牛,別默默的看了,快登錄幫我點評一下吧!:)      登錄 | 注冊


熱門標簽: flash焦點圖 flash幻燈片 flashbanner flash圖片輪播 滑動選項卡 滑動切換 滾動切換 滾動條切換 選項卡切換 選項卡 切換 tab切換 頁面切換 選項卡插件 切換插件 滑動手風琴 全屏焦點圖 滑動星星打分 漸隱切換 全屏切換 淡出淡進 淡出 淡進 寬屏全屏 寬屏 全屏 頁面全屏 頁面寬屏 焦點圖 幻燈片 輪播圖 bar焦點圖 其他 圖片淡出淡進 圖片淡出 圖片淡進 圖片全屏 圖片切換 圖片選項卡 圖標選項卡 純圖片輪播 圖片輪播 播放器 進度條 進度條插件
?
×
×

注冊

官方QQ群

掃描上面二維碼加微信群

官方QQ群

jQuery/js討論群
群號:642649996
Css3+Html5討論群
群號:322131262

加群請備注:從官網了解到

老夫子电子