jquery win8風格圖標導航菜單特效115 458 153特效描述:圖標導航 導航菜單特效,

代碼結構

1. HTML代碼

	<div class= "metro_nav">
		<div class= "nav_title">Navigation</div>
		<ul>
			<li>
				<a href = "#"><img src = "images/icon_home.png"/><span>Home</span></a>
			</li>
			<li>
				<a><img src = "images/icon_settings.png"/><span>Settings</span></a>
				<ul>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_account.png"/><span>Account</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_edit.png"/><span>Edit Settings</span></a></li>
				</ul>
			</li>
			<li>
				<a href = "#"><img src = "images/icon_shopping.png"/><span>Shopping</span></a>
				<ul>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
				</ul>
			</li>
			<li>
				<a href = "#"><img src = "images/icon_gallery.png"/><span>Gallery</span></a>
				<ul>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
				</ul>
			</li>
			<li>
				<a href = "#"><img src = "images/icon_apps.png"/><span>Apps</span></a>
				<ul>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
				</ul>
			</li>
		</ul>
	</div>
	<div class= "metro_na">
		<div class= "nav_title">Navigation</div>
		<ul>
			<li>
				<a href = "#"><img src = "images/icon_home.png"/><span>Home</span></a>
			</li>
			<li>
				<a><img src = "images/icon_settings.png"/><span>Settings</span></a>
				<ul>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_account.png"/><span>Account</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_edit.png"/><span>Edit Settings</span></a></li>
				</ul>
			</li>
			<li>
				<a href = "#"><img src = "images/icon_shopping.png"/><span>Shopping</span></a>
				<ul>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
				</ul>
			</li>
			<li>
				<a href = "#"><img src = "images/icon_gallery.png"/><span>Gallery</span></a>
				<ul>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
				</ul>
			</li>
			<li>
				<a href = "#"><img src = "images/icon_apps.png"/><span>Apps</span></a>
				<ul>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
				</ul>
			</li>
		</ul>
	</div>
	<h1>Pick a Color</h1>
	<div class = "colpick">
		<ul>
			<li><a style = "background-color : #1C1651" onclick = "javascript: col = 1;ChangeCol()"></a></li>
			<li><a style = "background-color : #1D1D1D" onclick = "javascript: col = 2;ChangeCol()"></a></li>
			<li><a style = "background-color : white; border : solid 2px black;width : 46px; height : 46px;" onclick = "javascript: col = 3;ChangeCol()"></a></li>
		</ul>
	</div>用戶評論
大牛,別默默的看了,快登錄幫我點評一下吧!:)      登錄 | 注冊


熱門標簽: flash導航菜單 flash導航條 flash導航 flash菜單 flash下拉菜單 flash下拉導航菜單 導航切換 菜單切換 浮動菜單 浮動導航 收縮菜單 收縮導航 右鍵菜單 滑動導航菜單 滑動導航 滑動菜單 滾動導航菜單 滾動菜單 滾動導航 h5動畫導航 h5動畫菜單 html5動畫導航 html5動畫菜單 滾動切換 滾動條切換 滑動選項卡 滑動切換 滑動手風琴 選項卡切換 選項卡 切換 tab切換 頁面切換 選項卡插件 切換插件 導航菜單 導航條 菜單欄 導航欄 分類導航 響應式導航條 響應式導航 圖標導航 圖標菜單 背景切換 大圖切換
?
×
×

注冊

官方QQ群

掃描上面二維碼加微信群

官方QQ群

jQuery/js討論群
群號:642649996
Css3+Html5討論群
群號:322131262

加群請備注:從官網了解到

老夫子电子