jQuery仿百度經驗圖文預覽切換代碼84 334 112特效描述:jQuery 仿百度經驗 圖文預覽切換代碼,jQuery仿百度經驗圖文預覽切換代碼

代碼結構

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/main.css">
<link rel="stylesheet" href="css/main.css">

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/main.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/main.js"></script>

3. HTML代碼

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>jQuery仿百度經驗圖文預覽切換代碼</title>
</head>
<body style="overflow: hidden;">
<!--幫助中心內容區-->
<div class="helpcenterWild">
	<div class="new100content">
		<div class="helpcenter clearfloat">
			<div class="helpcenter_Cleft">
				<img src="images/help_left.png">
				<span></span>
			</div>
			<div class="helpcenter_Cright">
				<img src="images/help_right.png">
				<span></span>
			</div>
			<div class="helpcenter_left">
				<h2>幫助中心:仿百度經驗</h2>
				<div id="content_1" class="helpcenter_leftIn mCustomScrollbar _mCS_1">
					<!-- 左側列表 -->
					<ul>
						<li><a class="helpcenter_leftInOn">幫助中心1</a></li>
						<li><a>幫助中心2</a></li>
					</ul>
					<!-- 左側列表end -->
				</div>
			</div>
			<div class="helpcenter_right">
			<!-- 幫助中心右側 -->
				<div class="helpcenter_rightIn">
					<!--幫助中心1號信息-->
					<div class="helpcenter_rightInIn displayblock">
						<!-- 圖文1 -->
						<div class="helpcenter_rightIns helpcenter_rightInsOn">
							<div class="helpcenter_rightInL">
								<h2><span>幫助中心1</span><span class="helpcenter_span1">1</span><span>/</span><span>3</span></h2>
							</div>
							<div class="helpcenter_rightInR">
								<img src="images/help.jpg">
							</div>
						</div>
						<!-- 圖文2 -->
						<div class="helpcenter_rightIns">
							<div class="helpcenter_rightInL">
								<h2><span>幫助中心1</span><span class="helpcenter_span1">2</span><span>/</span><span>3</span></h2>
								<p>51前端</a></p>
							</div>
							<div class="helpcenter_rightInR">
								<img src="images/help.jpg">
							</div>
						</div>
						<!-- 圖文3 -->
						<div class="helpcenter_rightIns">
							<div class="helpcenter_rightInL">
								<h2><span>幫助中心1</span><span class="helpcenter_span1">3</span><span>/</span><span>3</span></h2>
								<p>幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心</p>
							</div>
							<div class="helpcenter_rightInR">
								<img src="images/help.jpg">
							</div>
						 </div>
					</div>
					<!--幫助中心2-->
					<div class="helpcenter_rightInIn">
						<div class="helpcenter_rightIns helpcenter_rightInsOn">
							<div class="helpcenter_rightInL">
								<h2><span>幫助中心2</span><span class="helpcenter_span1">1</span><span>/</span><span>4</span></h2>
								<p>幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心</p>
							</div>
							<div class="helpcenter_rightInR">
								<img src="images/help.jpg">
							</div>
						</div>
						<div class="helpcenter_rightIns">
							<div class="helpcenter_rightInL">
								<h2><span>幫助中心2</span><span class="helpcenter_span1">2</span><span>/</span><span>4</span></h2>
								<p>幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心</p>
							</div>
							<div class="helpcenter_rightInR">
								<img src="images/help.jpg">
							</div>
						</div>
						<div class="helpcenter_rightIns">
							<div class="helpcenter_rightInL">
								<h2><span>幫助中心2</span><span class="helpcenter_span1">3</span><span>/</span><span>4</span></h2>
								<p>幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心</p>
							</div>
							<div class="helpcenter_rightInR">
								<img src="images/help.jpg">
							</div>
						 </div>
						 <div class="helpcenter_rightIns">
							<div class="helpcenter_rightInL">
								<h2><span>幫助中心2</span><span class="helpcenter_span1">4</span><span>/</span><span>4</span></h2>
								<p>幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心幫助中心</p>
							</div>
							<div class="helpcenter_rightInR">
								<img src="images/help.jpg">
							</div>
						 </div>
					</div>
					<!--over-->
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
	<div class="helpcenter_bottom">
		<a class="helpcenter_bBL"><img src="images/help_bottomleft.png" alt="" /></a>
		<a class="helpcenter_bB helpcenter_bBon">1</a><a class="helpcenter_bB">2</a><a class="helpcenter_bB">3</a>
		<a class="helpcenter_bBR"><img src="images/help_bottomright.png" alt="" /></a>
	</div>
</div>
<!--幫助中心結束-->
</body>
</html>用戶評論
大牛,別默默的看了,快登錄幫我點評一下吧!:)      登錄 | 注冊


熱門標簽: 圖片全屏 圖片淡出淡進 圖片淡出 圖片淡進 二維碼 圖片延遲加載 圖片延遲 圖片加載 圖片翻轉 圖片旋轉 圖片疊加 圖片層疊 圖片拖動 圖片拖拽 圖片放大鏡 頭像上傳 圖片上傳 帶縮略圖的幻燈片 h5圖片動畫 h5圖標動畫 html5圖片動畫 html5圖標動畫 圖片放大縮小 圖片縮放 圖片大小 圖片放大 圖片縮小 圖片變大 圖片變小 圖片廣告 地圖 中國地圖 世界地圖 滾動切換 滾動條切換 滑動選項卡 滑動切換 旋轉木馬 圖片旋轉木馬 文字旋轉木馬 旋轉木馬插件 圖片滾動 圖片滾動條 圖片滑動 圖片滑塊 圖片收縮展開 圖片收縮 圖片展開 純圖片輪播 圖片輪播 圖片切換 圖片選項卡 圖標選項卡 自動滾動圖片輪播 圖標導航 圖標菜單 選項卡切換 選項卡 切換 tab切換 頁面切換 選項卡插件 切換插件 背景切換 大圖切換 滑動手風琴 手風琴 水平手風琴 垂直手風琴 圖片手風琴 文字手風琴 手風琴插件 滑動星星打分 切換按鈕 表單 表單美化 表單插件 表單美化插件 圖表 圖片 圖片插件 頭像截圖 其他 預覽 圖片切換 圖片選項卡 圖標選項卡 文字切換 文字選項卡 選項卡自動切換 圖片切換 切換圖片 按鈕控制
?
×
×

注冊

官方QQ群

掃描上面二維碼加微信群

官方QQ群

jQuery/js討論群
群號:642649996
Css3+Html5討論群
群號:322131262

加群請備注:從官網了解到

老夫子电子