jQuery時間日期控件代碼95 379 127特效描述:jQuery 時間日期控件,jQuery時間日期控件代碼

代碼結構

1. 引入CSS

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/admin.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/jquery-ui.css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.11.0.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.10.4.custom.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.ui.datepicker-zh-CN.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-timepicker-addon.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-timepicker-zh-CN.js"></script>

3. HTML代碼

<div class="wrap">
<ul class="sub-nav">
  <li ><a href="javascript:void(0);">基礎信息</a></li>																																					
  </ul>		
  <ul class="doc-set">
  <li>
    <div class="doc-dt">
      <p>活動時間</p>
    </div>
    <div class="doc-dd">
      <input name="act_start_time" type="text" class="text-box" value="" placeholder="開始時間≥當前時間" title="開始時間≥當前時間" readonly="readonly" style="cursor:pointer;"/>
      <input name="act_stop_time" type="text" class="text-box" value="" placeholder="結束時間>開始時間" title="結束時間>開始時間" readonly="readonly" style="cursor:pointer;"/>
    </div>
  </li>			
</ul>
</div>
<script type="text/javascript">
	$( "input[name='act_start_time'],input[name='act_stop_time']" ).datetimepicker();
</script>用戶評論
大牛,別默默的看了,快登錄幫我點評一下吧!:)      登錄 | 注冊


熱門標簽: 彈出層拖動 窗口 彈出 彈窗 彈出層 提示框 對話框 遮罩 遮罩層 彈窗插件 日期時間 時鐘 日歷 時間 日歷插件 時間日期插件 日歷選擇器 時間選擇器 提示框/彈出層 時間日期插件 時間日期
?
×
×

注冊

官方QQ群

掃描上面二維碼加微信群

官方QQ群

jQuery/js討論群
群號:642649996
Css3+Html5討論群
群號:322131262

加群請備注:從官網了解到

老夫子电子