jQuery橫向手風琴切換特效54 212 71特效描述:jQuery 橫向手風琴 切換特效,jQuery橫向手風琴切換特效

代碼結構

1. 引入CSS

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/style.css" />

2. 引入JS

<script src="js/jquery-1.7.1.min.js" type="text/javascript"></script>

3. HTML代碼

<div class="box2">
	<div class="banner_tit">動漫人物</div>
	<div class="hot_role">
		<ul id="centerwell">
			<li>
				<h3><img alt="神崎·H·亞里亞" src="images/20141226132540254074.jpg"></h3>
				<div class="hot_content">
					<div class="hot_left"><a href="#"><img alt="神崎·H·亞里亞" class="img_box" src="images/w_2014100614085185182.jpg"></a></div>
					<div class="hot_top">
						<dl class="hot_line">
							<dd>
								<div class="t16 yahei">
									<span><a href="#">神崎·H·亞里亞</a></span>
									<span class="role_fen ml15">8.9</span>
								</div>
								<div class="mt10"><span class="bold">性別:</span><span class="color444">女</span></div>
								<div class="mt5">
									<span class="bold">屬性:</span>
									<span class="color444">
										<a href="#" class="mr7">長發</a>
										<a href="#" class="mr7">傲嬌</a>
										<a href="#" class="mr7">貧RU</a>
										<a href="#" class="mr7">雙馬尾</a>
										<a href="#" class="mr7">槍械少女</a>
										<a href="#" class="mr7">蘿莉</a>
										<a href="#" class="mr7">虎牙</a>
									</span>
								</div>
								<div class="mt5"><span class="bold">動漫:</span><span class="color444"><a href="#">《緋彈的亞里亞》</a></span></div>
								<div class="mt5"><span class="bold">地區:</span><span class="color444"><a>日本</a></span></div>
							</dd>
							<div class="clear"></div>
						</dl>
					</div>
					<div class="clear"></div>
					<div class="mt10">
						<span class="bold">動漫人物介紹:</span>
						<span class="color444">動漫作品《緋彈的亞里亞》中的女主角,英國著名偵探夏洛克·福爾摩斯的后裔,福爾摩斯四世。在第七卷可得知出生日為9月23日。沒有遺傳到祖先優秀推理能力的她,被家族視為廢物。但性格不服輸又自尊極強的亞里亞,憑借自身天生的戰斗感及努力,在英國武偵界闖出了名氣</span>
						<span class="ml20"><a href="#">詳情&gt;&gt;</a></span>
					</div>
				</div>
			</li>
			<li>
				<h3><img alt="黑子哲也" src="images/20141212205639563966.jpg"></h3>
				<div class="hot_content">
					<div class="hot_left"><a href="#"><img alt="黑子哲也" class="img_box" src="images/w_20141006135756575615.jpg"></a></div>
					<div class="hot_top">
						<dl class="hot_line">
							<dd>
								<div class="t16 yahei">
									<span><a href="#">神崎·H·亞里亞</a></span>
									<span class="role_fen ml15">8.9</span>
								</div>
								<div class="mt10"><span class="bold">性別:</span><span class="color444">女</span></div>
								<div class="mt5">
									<span class="bold">屬性:</span>
									<span class="color444">
										<a href="#" class="mr7">長發</a>
										<a href="#" class="mr7">傲嬌</a>
										<a href="#" class="mr7">貧RU</a>
										<a href="#" class="mr7">雙馬尾</a>
										<a href="#" class="mr7">槍械少女</a>
										<a href="#" class="mr7">蘿莉</a>
										<a href="#" class="mr7">虎牙</a>
									</span>
								</div>
								<div class="mt5"><span class="bold">動漫:</span><span class="color444"><a href="#">《緋彈的亞里亞》</a></span></div>
								<div class="mt5"><span class="bold">地區:</span><span class="color444"><a>日本</a></span></div>
							</dd>
							<div class="clear"></div>
						</dl>
					</div>
					<div class="clear"></div>
					<div class="mt10">
						<span class="bold">動漫人物介紹:</span>
						<span class="color444">動漫作品《緋彈的亞里亞》中的女主角,英國著名偵探夏洛克·福爾摩斯的后裔,福爾摩斯四世。在第七卷可得知出生日為9月23日。沒有遺傳到祖先優秀推理能力的她,被家族視為廢物。但性格不服輸又自尊極強的亞里亞,憑借自身天生的戰斗感及努力,在英國武偵界闖出了名氣</span>
						<span class="ml20"><a href="#">詳情&gt;&gt;</a></span>
					</div>
				</div>
			</li>
			<li>
				<h3><img alt="東鄉美森" src="images/20141203132722272255.jpg"></h3>
				<div class="hot_content">
					<div class="hot_left"><a href="#"><img alt="東鄉美森" class="img_box" src="images/w_20141204135621562190.jpg"></a></div>
					<div class="hot_top">
						<dl class="hot_line">
							<dd>
								<div class="t16 yahei">
									<span><a href="#">神崎·H·亞里亞</a></span>
									<span class="role_fen ml15">8.9</span>
								</div>
								<div class="mt10"><span class="bold">性別:</span><span class="color444">女</span></div>
								<div class="mt5">
									<span class="bold">屬性:</span>
									<span class="color444">
										<a href="#" class="mr7">長發</a>
										<a href="#" class="mr7">傲嬌</a>
										<a href="#" class="mr7">貧RU</a>
										<a href="#" class="mr7">雙馬尾</a>
										<a href="#" class="mr7">槍械少女</a>
										<a href="#" class="mr7">蘿莉</a>
										<a href="#" class="mr7">虎牙</a>
									</span>
								</div>
								<div class="mt5"><span class="bold">動漫:</span><span class="color444"><a href="#">《緋彈的亞里亞》</a></span></div>
								<div class="mt5"><span class="bold">地區:</span><span class="color444"><a>日本</a></span></div>
							</dd>
							<div class="clear"></div>
						</dl>
					</div>
					<div class="clear"></div>
					<div class="mt10">
						<span class="bold">動漫人物介紹:</span>
						<span class="color444">動漫作品《緋彈的亞里亞》中的女主角,英國著名偵探夏洛克·福爾摩斯的后裔,福爾摩斯四世。在第七卷可得知出生日為9月23日。沒有遺傳到祖先優秀推理能力的她,被家族視為廢物。但性格不服輸又自尊極強的亞里亞,憑借自身天生的戰斗感及努力,在英國武偵界闖出了名氣</span>
						<span class="ml20"><a href="#">詳情&gt;&gt;</a></span>
					</div>
				</div>
			</li>
			<li>
				<h3><img alt="長門有希" src="images/20141109103459345940.jpg"></h3>
				<div class="hot_content">
					<div class="hot_left"><a href="#"><img alt="長門有希" class="img_box" src="images/w_20141103131840184098.jpg"></a></div>
					<div class="hot_top">
						<dl class="hot_line">
							<dd>
								<div class="t16 yahei">
									<span><a href="#">神崎·H·亞里亞</a></span>
									<span class="role_fen ml15">8.9</span>
								</div>
								<div class="mt10"><span class="bold">性別:</span><span class="color444">女</span></div>
								<div class="mt5">
									<span class="bold">屬性:</span>
									<span class="color444">
										<a href="#" class="mr7">長發</a>
										<a href="#" class="mr7">傲嬌</a>
										<a href="#" class="mr7">貧RU</a>
										<a href="#" class="mr7">雙馬尾</a>
										<a href="#" class="mr7">槍械少女</a>
										<a href="#" class="mr7">蘿莉</a>
										<a href="#" class="mr7">虎牙</a>
									</span>
								</div>
								<div class="mt5"><span class="bold">動漫:</span><span class="color444"><a href="#">《緋彈的亞里亞》</a></span></div>
								<div class="mt5"><span class="bold">地區:</span><span class="color444"><a>日本</a></span></div>
							</dd>
							<div class="clear"></div>
						</dl>
					</div>
					<div class="clear"></div>
					<div class="mt10">
						<span class="bold">動漫人物介紹:</span>
						<span class="color444">動漫作品《緋彈的亞里亞》中的女主角,英國著名偵探夏洛克·福爾摩斯的后裔,福爾摩斯四世。在第七卷可得知出生日為9月23日。沒有遺傳到祖先優秀推理能力的她,被家族視為廢物。但性格不服輸又自尊極強的亞里亞,憑借自身天生的戰斗感及努力,在英國武偵界闖出了名氣</span>
						<span class="ml20"><a href="#">詳情&gt;&gt;</a></span>
					</div>
				</div>
			</li>
			<li>
				<h3><img alt="蒙奇·D·路飛" src="images/2014070607210321370.jpg"></h3>
				<div class="hot_content">
					<div class="hot_left"><a href="#"><img alt="蒙奇·D·路飛" class="img_box" src="images/w_2014100614182218227.jpg"></a></div>
					<div class="hot_top">
						<dl class="hot_line">
							<dd>
								<div class="t16 yahei">
									<span><a href="#">神崎·H·亞里亞</a></span>
									<span class="role_fen ml15">8.9</span>
								</div>
								<div class="mt10"><span class="bold">性別:</span><span class="color444">女</span></div>
								<div class="mt5">
									<span class="bold">屬性:</span>
									<span class="color444">
										<a href="#" class="mr7">長發</a>
										<a href="#" class="mr7">傲嬌</a>
										<a href="#" class="mr7">貧RU</a>
										<a href="#" class="mr7">雙馬尾</a>
										<a href="#" class="mr7">槍械少女</a>
										<a href="#" class="mr7">蘿莉</a>
										<a href="#" class="mr7">虎牙</a>
									</span>
								</div>
								<div class="mt5"><span class="bold">動漫:</span><span class="color444"><a href="#">《緋彈的亞里亞》</a></span></div>
								<div class="mt5"><span class="bold">地區:</span><span class="color444"><a>日本</a></span></div>
							</dd>
							<div class="clear"></div>
						</dl>
					</div>
					<div class="clear"></div>
					<div class="mt10">
						<span class="bold">動漫人物介紹:</span>
						<span class="color444">動漫作品《緋彈的亞里亞》中的女主角,英國著名偵探夏洛克·福爾摩斯的后裔,福爾摩斯四世。在第七卷可得知出生日為9月23日。沒有遺傳到祖先優秀推理能力的她,被家族視為廢物。但性格不服輸又自尊極強的亞里亞,憑借自身天生的戰斗感及努力,在英國武偵界闖出了名氣</span>
						<span class="ml20"><a href="#">詳情&gt;&gt;</a></span>
					</div>
				</div>
			</li>
			<li>
				<h3><img alt="東兔角" src="images/2014070607310131167.jpg"></h3>
				<div class="hot_content">
					<div class="hot_left"><a href="#"><img alt="東兔角" class="img_box" src="images/w_2014100614051151165.jpg"></a></div>
					<div class="hot_top">
						<dl class="hot_line">
							<dd>
								<div class="t16 yahei">
									<span><a href="#">神崎·H·亞里亞</a></span>
									<span class="role_fen ml15">8.9</span>
								</div>
								<div class="mt10"><span class="bold">性別:</span><span class="color444">女</span></div>
								<div class="mt5">
									<span class="bold">屬性:</span>
									<span class="color444">
										<a href="#" class="mr7">長發</a>
										<a href="#" class="mr7">傲嬌</a>
										<a href="#" class="mr7">貧RU</a>
										<a href="#" class="mr7">雙馬尾</a>
										<a href="#" class="mr7">槍械少女</a>
										<a href="#" class="mr7">蘿莉</a>
										<a href="#" class="mr7">虎牙</a>
									</span>
								</div>
								<div class="mt5"><span class="bold">動漫:</span><span class="color444"><a href="#">《緋彈的亞里亞》</a></span></div>
								<div class="mt5"><span class="bold">地區:</span><span class="color444"><a>日本</a></span></div>
							</dd>
							<div class="clear"></div>
						</dl>
					</div>
					<div class="clear"></div>
					<div class="mt10">
						<span class="bold">動漫人物介紹:</span>
						<span class="color444">動漫作品《緋彈的亞里亞》中的女主角,英國著名偵探夏洛克·福爾摩斯的后裔,福爾摩斯四世。在第七卷可得知出生日為9月23日。沒有遺傳到祖先優秀推理能力的她,被家族視為廢物。但性格不服輸又自尊極強的亞里亞,憑借自身天生的戰斗感及努力,在英國武偵界闖出了名氣</span>
						<span class="ml20"><a href="#">詳情&gt;&gt;</a></span>
					</div>
				</div>
			</li>
		</ul>
	</div>
</div>用戶評論
大牛,別默默的看了,快登錄幫我點評一下吧!:)      登錄 | 注冊


熱門標簽: 滑動 滑塊 滑動門 觸屏滑動 滑動插件 滑塊插件 滾動切換 滾動條切換 滑動選項卡 滑動切換 選項卡切換 選項卡 切換 tab切換 頁面切換 選項卡插件 切換插件 滑動手風琴 圖片滑動 圖片滑塊 圖片切換 圖片選項卡 圖標選項卡 文字切換 文字選項卡 滑動手風琴 手風琴 水平手風琴 垂直手風琴 圖片手風琴 文字手風琴 手風琴插件
?
×
×

注冊

官方QQ群

掃描上面二維碼加微信群

官方QQ群

jQuery/js討論群
群號:642649996
Css3+Html5討論群
群號:322131262

加群請備注:從官網了解到

老夫子电子